اعـضـای تـیـم ما

حامد مومنی

مدیر عامل

سیمین صداقت

معاونت مالی

فرزاد الفتی

معاونت فنی

رویا حسن زاده

متخصص شبکه

Rate this page